Dova je naš spas

Bismillahi Rrahmani Rrahim

26.09.2007.

RazgovorEsselamu alejkum ve rahmatullah - BRATE - SESTRO

proslijedi ovo drugima jer će ti možda ovo
na Sudnjem danu činiti šefa'at
Prije nego obaviš namaz
da li si ikada razmišljao
dok slušaš ezan
da Vladar nebesa i Zemlje te zove na susret sa Sobom
a ti uzimaš abdest
spremajući se  na susret sa Vladarom vladara
upućuješ se ka džamiji
odazivajući se pozivu Veličanstvenog, Vladaru Arša Uzvišenog
Stupaš u namaz tekbirom ''Allahu ekber''
jer ulaziš u razgovor sa Gospodarom Koji sve čuje i sve zna.
Učiš suru Fatihu u namazu
jer počinješ poseban dijalog između sebe i svoga Moćnoga Stvoritelja
obavljaš propisane pokrete u namazu
a oko tebe se nalaze brojni meleki
koji ruku' i sedždu čine hiljadama godina,
a njihov broj zna samo Allah
A i ti sedždu činiš,
jer najuzvišenije i najljepše mjesto na kojem čovjek može biti
jeste da bude u blizini Jednog i Jedinog Gospodara.
Predaješ selam na kraju namaza
Jer goriš od želje za susretom sa Najmilostivijim
Od susreta sa Allahom
Najmilostivije srce je srce koje se Allaha boji
Najsadržajniji govor je spominjanje Allaha
Najčistija ljubav je ljubav u ime Allaha
Pa kada osjetiš tugu il' bol, kaži
LA ILAHE ILLA ENTE, SUBHANEKE INNI KUNTU MINE-ZZALIMIN
Ove riječi su lijek za srca
Njihova svjetlost je skrivena tajna
a njihovo izgovaranja briše grijehe
LA ILAHE ILLALLAH
Gospodaru, učini vatru zabranjenom onome ko ovo pročita, a iskreno u

Tebe vjeruje i slijedi Poslanikov s.a.w.s. sunnet
i nastani ga u najuzvišenijem mjestu u Firdevsu, amin!

prevedeno s arapskog
S.S.

25.09.2007.

Nedostaješ mi...U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Nedostaješ mi, Allahov Poslaniče...

Ne mogu da ne kažem, a trudit ću se da ono što kažem ne uvrijedi nekog. Boli me kada čujem vjernike da Allahovom Poslaniku, s.a.w.s., ne pridaju dovoljno poštovanja. Pred očima svog stava zakucaju ajet: "Reci, doista sam ja čovjek poput vas"... Muhammed, s.a.w.s., je čovjek kao i mi, i isključivost kojom gledaju na ovaj ajet je bolna.

On je, rekoše mi - samo prenosilac. Donio Allahovu Riječ, objasnio je i umro. Kraj priče! Kao da su dočekali, saslušali pa ispratili poštara!

Zar nisu svjesni da su ashabi imali tu čast da govore, putuju, jedu, ratuju, klanjaju sa NAJBOLJIM STVORENJEM U KOSMOSU? Zašto kažem najboljim? Zato što me nikad kamen selamio nije kao njega. Zato što nikad kamenčići u mojoj ruci nisu tespih šaptali. Zato što nikad moja dova i moj pogled nije rascijepio Mjesec.. Zato, zato...

Ashabi, r.a., su se na kraju i morali rastati od njegove plemenite ličnosti. Bilal, r.a., je po njegovom preseljenju u Šam odselio, ne mogavši gledati Medinu časnu bez Resula, s.a.w.s., koji ju je učinio Svijetlom (El-Munewwerah).
I drvo, panj, je plakalo za njim, s.a.w.s., a među nama danas vjernici kažu, Poslanik, donio poruku pa otišao... Imami Ahmed, Buhari, Tirmizi, Ibn Madže, prenijeće nam svojom vjernom riječju zvuk jecaja i toplinu suza ovih.


Dok bi Muhammed, s.a.w.s., držao hutbu, pa stojeći duže, oslonio bi svoju plemenitu ruku na panj posječene palme. Kada se broj klanjača uvećao, ashabi mu načiniše mimber na kom će stajati dok drži hutbu.


Poslanik, s.a.w.s., sljedeće džume prođe pored panja i uspe se na mimber. Ashabi tada začuše jecaje, toliko glasne da se mesdžid tresao a panj je ispucao. Nije se smirio dok Poslanik, s.a.w.s., nije sišao sa mimbera, spustio svoju plemenitu ruku i pomilovao panj. Obgrlio ga je rukama i primio na svoje časne grudi, te se panj potpuno smirio.


Poslanik, s.a.w.s., mu tada dade da izabere jednu od radosti dvije: da postane drvo od Džennetskog drveća, da mu žile piju iz Džennetskih rijeka, ili da opet postane plodno drvo na Dunjaluku.
Panj je odabrao prvu radost a Poslanik, s.a.w.s., mu tri puta obećava da će, ako Allah da biti tako.

Zatim je Poslanik, s.a.w.s., ashabima rekao: "Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, da ga nisam smirio, plakao bi ovako do Sudnjeg dana iz čežnje za Allahovim Poslanikom"!

Ehh,tugo moja. Panj, trup presječene palme, plakao bi do Sudnjega dana što na njemu nije Resulova s.a.w.s. ruka, a mi danas kažemo, Poslanik bio, čovjek kao i mi, došao pa otišao!

On je bio milost svim svjetovima, pa i svijetu drveća kako predaja potvrdi, a da je dao Allah aza wa džall da mi makar sebi samima umijemo milost biti, slijedeći poruke njegove...


Salawat i selam neka su na tebe Muhammede, i da Allah da da te duše naše kao onaj panj u Džennetu kao sabesjednika čekaju...

(Pisac: Jedna osoba koja vjeruje u Allaha swt, da je Allah swt obaseli Džennetom firdews)

25.09.2007.

Dali smo ...Bismillahi Rrahmani Rrahim

Wa salatu wa salamu 'ala sejjidina Muhammedin s.a.v.s.

Zaista Allahu swt moramo biti svaki dan zahvalni, što nam je podario ponovo mogućnost, da tražimo oprost i ćinimo dobra djela.
Čovjek kad legne spavati, Allah swt pozove njegovu dusu kod sebe. Znaci naše duše putuju svaku noć kod našeg Gospodara svih svijetova i On odlučuje, dali će se ona vratiti svom tijelu ili će ostati kod Njega. Znači svaki od nas je svaku noć u opasnost - SMRTI - zato postoji dova, koju bi čovjek musliman, savko jutro trebao izgovarat, a ona glasi:

"Alhamdulillahi elledhi ahjana ba'damaa amaatanaa wa ilejhinašuur" u prevodu ova dova znaci: Hvala Allahu koji nas je oživio, nakon što nas je usmrtio i Njemu se sve vraća.

-> zato neki kažu da je "san" (spavanje) mala smrt.

"O' Allahu, Stvoritelju Nebesa i Zemlje, Ti koji znaš vidljivi i nevidljivi svijet, ja Ti dajem obećanje na ovome svijetu da svjedočim da nema Boga osim Allaha. Ti si Jedini, Ti nemaš ortaka, i svjedočim da je Muhammed Tvoj rob i Poslanik, ako me prepustiš samom sebi, tome približava zlu, a udaljava me od dobra, ja sam siguran samo u Tvoju milost, daj mi Svoje obećanje koje ćeš ispuniti na budućem svijetu, Ti zaista nećeš iznevjeriti obećanje."

Amiiin ya Rabbil alemin


(Neće se izgovoriti ove riječi, a da Allah ne kaže Svojim melekima na Dan Suđenja: 'Zaista je moj rob zatražio od Mene obećanje, pa ispunite mu obećanje' paće ga Allah dž.š. uvesti u Džennet"

24.09.2007.

Šejtanove zamke
O Podjeli srca na zdrava, bolesna i mrtva

Za srce se običava kazati da je živo ili da nije živo. Shodno tome pravi se i podjela koja kaže da se srce može nalaziti u jednom od tri spomenuta stanja.

Zdravo je srce čisto (selim) srce; na Sudnem će danu biti spašeni samo oni koji pred Allaha dođu takvog srca, jer Uzvišeni kaže:

„Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti“ (Eš-Šu’ara, 88-89),

Riječ selim znači „zdrav, čist, neporočan“, a upotrijebljena je u ovom obliku da bi se naglašseno izrazilo svojstvo, tako se za nekoga kaže da je čista srca (selimul-kalbi) ukoliko je čistota i neporočnost njegova postojana odlika. Riječ selim ima oprečno značenje u odnosu na riječ merid, sekim, ‚’alil (bolestan slab).

Različiti se izrazi i formulacije koirste da bi se kazalo šta se podrazumjijeva pod zdravim srcem, ali sve one kazuju da je to srce koje je lišeno bilo koje strasti protivne Allahovim zapovijedima i zabranama i bilo koje sumnje koja bi se pojavila spram onoga što je On kazao. Takvo srce čisto je od obožavanja ikoga osim Allaha i od povođenje za nekim osim za Njegovim Vjerovjesnikom. Ono je besprijekorno predano ljubavi prema Allahu i slijeđenju Njegova Vjerovjenika. Njega se boji i Njemu upravlja nadu, na Njega se oslanja, Njemu se obraća i pokorava i uvijek teži onome cime je On zadovoljan, a kloni se, na svaki način, Njegove srdžbe. Ovo je suština obožavanja, a ono je valjano samo ako je upravljeno jedinom Allahu.

Ima li neko ko se želi potruditi?

Rečeno je Hasanu el-Basriju: »Ebu Sa'ide, šta da radimo? Družimo se sa ljudima koji nas plaše sve dok naše srce ne obuzme strah.« Pa reče Hasan el-Basri:
»Tako mi Allaha bolje ti je da budeš sa ljudima koji te plaše sve dok ti ne nestane pouzdanje, nego da se družiš sa ljudima koji će ti ulivati pouzdanje sve dok ti ne iščezne strah!«
Ova naša stanka je sa časnim ajetom koji unosi strah u srce od onoga koji ga pročita. Onaj ko bude spreman za njega spasio se Allahovom dozvolom. Ajet koji da je objavljen brdu raspalo bi se… Ajet koji je toliko ušiju čulo pa zašutjelo… Ajet koji je toliko očiju pročitalo pa zaplakalo… Koliko ga je srca shvatilo pa postalo skrušeno. Ajet kojeg je toliko nemarni pažljivo posmatrao pa se pokajao… I koliko je onaj kome je predočen razmišljao o njemu pa se vratio svome Gospodaru i zamolio ga za oprost…Ajet govori o odlasku… A kakvom odlasku? O putovanju… O kakvo će to biti putovanje!

To su riječi Allaha Uzvišenog: »Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit će te u potpunosti plate vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao ono što je želio; a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.« (Ali'Imran, 185)

Da, sestro mila i brate dragi, to je tvoj odlazak na drugi svijet-ahiret. To je putovanje za ćiji kraj molimo da bude Džennet, a ne Džehennem!

Gospodaru moj, nemoj me kazniti,
jer ja priznajem ono što je bilo od mene.
Koliko propusta imam među svijetom,
a Ti si prema meni blagodaran i milostiv.
Kada razmišljam o kajanju za njih,
grizem vrhove prsta i škripim zubima.
Nemam drugog izlaza osim svoje nade,
Tvoga oprosta, ako oprostiš,
i mog lijepog mišljenja.
Ljudi smatraju da sam dobar,
a ja sam, uistinu,
najgori čovjek ako mi ne oprostiš.
Amiinn…

23.09.2007.

Šnajder i mušterija

Bismillahi Rrahmani Rrahim

Alhamdulillillahi Rabbil A’lemin wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala Alihi wa Sahbihi wa man ittaba ahum bi Ihsaanin ila Yaumi-Diin. Ama baad

Astagfirullah wa etubu ilejh

Es selam alejkum sestre mile i draga braćo

Danas slijedi „Dourus wa ibr“ ->  Poruka i PoukaSjetila sam se jedne priće, koju sam nedavno ćula. A ona glasi:

Bio je nekad davno jedan krojač, koji je kroji haljine muške, znaci bilo je to u davna doba, dok je narod posjedao stid i ispravno razmišljanje o Allahu swt.

Došao mu je jedan čovjek i objasnio mu da želi imati jednu prelijepu haljinu. Da bih šnajder znao, šta on tacno želi, mušterija je htjela opisati kroj i sve ostalo. Na to mu je šnajder sa saburom rekao, da se on ništa nesikira, da će on tu haljinu prelijepo sašiti. Odredili su rok i svak je otišao svojim putem.

U određeni dan, kupac je svratio kod šnajdera, da uzme naručenu haljinu. Kad je ugledao haljinu bio je jako nezadovoljan, i ako je izgledala prelijepa, ali se mušteriji nije svidjela.

Šnajder je pao u plač i jecao, pa mu je kupac rekao, da se smiri i da nije toliko loša haljina. Šnajder se okrenuo i rekao: „Eh neznalica, neplačem ja zbog tebe, niti zbog dunjaluka, niti haljine što si naručio. Vec plačem iz razloga, sto sam u trenu kad si mi rekao da ti nevalja haljina i da nisi zadovoljan – pomislio – kako čitav život radim dobra djela, pomažem starijima, dobar sam prema roditeljima, pozivam na dobro i odvraćam od zla, postim, klanjam svaki vakat, djelim sadaku, dovim i znam da nam se blizi čas obračunavanja – sjetio sam se kako ću morat stati pred Gospodara svih svijetova. I zamislio sam sebi, kako bi i On Svemogući mogao isto reagovati kao ti. Moglo bih se desiti da se Allahu swt nebudu sviđali moji postupci, da nebude zadovoljan.

La ilahe illallah … obadvoje su počeli jecati i plakati, mušterija i šnajder … Allahu ekber.

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber

Ya Hajju ya Qajjum
Tebi se utječem od svoje nestrpljivosti, nerazumjevanju, i zabludi. Ti si Jedini Koji zna, gdje nam je sreća. Pa mene i moju porodicu uputi na najispravniji put.

Samo Tebi se Jadam, samo sa Tobom pričam. Samo sa tobom djelim sve javno i sve tajno. Samo od Tebe pomoć tražim i samo u Tebe vjerujem, samo tebe obožavam, i vjerujem da je Muhammed s.a.v.s., Tvoj zadnji Poslanik.

Samo Ti možeš moje stanje promjenuti, pa Te molim da to učiniš, da me izvedeš iz tmine na svijetlo. Zbog Tebe suze puštam, zbog Tebe sam radonsa, od Tebe strahujem, pa te oh Najljepši i Najuzvišeniji molim da mi podariš istinsku bogobojaznost.


Allahumma amiiin ya rabbil alemin

22.09.2007.

Radarska kontrola!


Bismillahi Rrahmani Rrahim

Wa salatu wa salamu 'ala sejjidina Muhammedin s.a.v.s.

Astaghfirullah wa etubu ilejhZamislite slijedeću situaciju. Vozite auto i ulazite u ulicu koju odavno poznajete i vaš mozak vam odmah govori "hej pazi se ovdje, ovdje je postavljen radar, znači vozi samo 30km/h" i šta slijedi? Noga vam mahinalno ide na kočnicu, da bih usporili vožnju.

Upravo vam vaš mozak signalizira da ste prošli radar i da slobodno možete dodati gas, jer žurite u posjetu prijateljima, a znate da vas radar više nevidi i da vas neće uslikati.Allahu ekber .. Allahu ekber .. Allahu ekber

Ovo je bio banalan primjer svakodnevnice. Naše svakodnevnice u vožnji. Ali, ali, ali šta je sa našim grijesima? Allah aza wa dzall nas vidi svaki tren, svaki sekund, svaki naš pokret je popracen  Allahovim subhana wa t'ala radarom. Pa kad ćemo se opametiti???

Ya Hajju ya Qajjum

"Gospodaru moj, od tebe trazim svako dobro ovog i budućeg svijeta, za koje znam i za koje neznam. Od Tebe molim Džennet i ono što će me njemu približiti, od riječi i djela. Od Tebe molim da me sačuvaš od Džehennema i onoga što bi me njemu približilo, od riječi i djela. Za sve ono što si odredio da se u mom životu dogodi- neka posljedice Tvoje odluke budu dobre.

Ya al-Fattah, ya Ašakur, ya Al-Tawab

Ja te molim da mi podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova.

Gospodaru moj, uputi me ka najboljim vrlinama, a kojima samo Ti uputiti možeš, a ukloni lošu narav od mene, a uklonuti ih samo Ti možeš."

Allahumma amiiin ya rabbil a'lemin.

21.09.2007.

Namaz i naše misliBismillahi Rrahmani Rrahim

Wa salatu wa salamu 'ala sejjidina Muhammed s.a.v.s.

astaghfirullah wa etubu ilejh ...

SubhanAllah čovjek ponekad kad čita, ili kad se zadubi u nešto tj. neko razmišljanje i zaboravi sve oko sebe, tek tada se skoncentriše!

Kako je nama kad dovimo? Dali osjetimo u srcu šta uopšte dovima, kakve riječi koristimo, kako se Allahu aza wa đzall obraćamo? Dali smo u skrušenom položaju, dali strahujemo pred Gospodarom našim?

Sve su ovo pitanja, koja su opravdana, jer mi danas o svemu više razmišljamo nego o našem Stvoritelju. Mi danas u sred namaza razmišljamo - šta ću praviti ručku, eh zaboravila sam ono i sl. - i dali sebi onda postavljamo pitanje, dali če taj naš današnji namaz prevagnuti u dobro i primljeno djelo kod Allaha swt.

"Gospodaru moj, uživanje u pogledu na Tvoje Uzvišeno lice i žudnju za suret s Tobom.

Podari mi, o Allahu moj, da iskoristim svoje vrrijeme prije nego mi za to bude kasno. Allahu moj, Tebi se utječem od druženja sa ljudima besposličarima.

Allahu moj, daj mi da shvatim značenje svog postojanja.

Gopodaru moj, daj mi da znam i cijenim vrijednost svoga vremena.

Gospodaru moj, nedopusti mi da propustim nijedan trenutak, a da ti nisam u ibadetu!"


Allahumma amiin ya rabbil alemin!
20.09.2007.

Bittgebet im Ramadan
Astaghfirullah wa etubu ilejh

"Oh Allah, wir haben für dich gefastet, nimm unser Fasten an. Wir wissen, dass es Mescnhen gibt, die in diesem gesegneten Monat fasten und dennoch zum Iftar kaum etwas zu Essen haben. Ernähre sie und mache sie satt und befühige uns, für sie zu spenden und nimm unsere Bittgebete für sie an.

Oh Herr, lass uns und alle Menschen als Belohnung für unser Fasten in Dein Djannah eingehen und mindere unsere Belohnng nicht, auch wenn wir ohne Schwere und Härte fasten dürfen.

Oh Allah, der Du die gesamte Schöpfung in Händen hälst und Leben und Versorgung gibst, segne unsere Tage im Ramadan und vertiefe unseren Glauben an Dich und lass uns Deine Nähe spüren."

20.09.2007.

Dova potištenog
Bismillahi Rrahmani Rrahim

Astaghfirullah wa etubu ilejh!


Kada je Junus, a.s., nestrpljivo napustio svoj narod na kojeg je bio ljut, Allah ga je kaznio odredivši mu da se ukrca na lađu koja je bila tijesna za sve putnike koji su bili na njoj. Putnici su se međusobno dogovorili da nekog do njih bace sa lađe i u tom cilju bacili su strjelice tri puta. Svaki put strjelica je pala na Junusa, a.s., što je bilo razlog da baš on bude bačen sa lađe. Kada su ga bacili u more progutao ga je kit. Logično je i neminovno bilo da ovaj kit postane kabur Junusu, a.s., ali je on u tmini i mraku kitovog stomaka zavapio: "Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi!" (Al-Enbija: 87)

Ovim riječima je molio Zun-Nun svojeg Gospodara. Molio je riječima koje u sebi sadrže tri komponente:

a) Tevhid (monoteizam);
b) slavljenje i veličanje Allaha (subhaneke), dakle govorio je da smatra Allaha Uzvišenim i pravednim;
c) priznanje svoje greške rekavši da je bio jedan od nepravednih.

Allah, dž.š., ga je spasio nesreće i izbavio ga iz škripca na način što ga je kit izbacio na obalu mora zbog te dove. "Odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike." (Al-Enbija: 88)
Dakle, kada vjernici dožive ono što je doživio Junus, a.s., pa zamole Allaha, dž.š., iskrena srca i nade da će im Allah, dž.š., uslišati molbu, On će ih spasiti.

Zato Poslanik, s.a.v.s., veli: »Nema čovjeka muslimana koji izgovori dovu Zun-Nuna: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin, a da mu je Allah ne usliša.«
U drugom rivajetu se navodi: »Jedan čovjek upita: O Božji Poslaniče, da li je ova dova bila samo za Junusa ili za vjernike uopšte? Poslanik, a.s., reče: Zar nisi čuo riječi Allaha: We nedždžejnahu mine-l-gammi we kezalike nundži-l-mu'minin.«
Draga braćo, mi puno molimo Allaha, dž.š., ali je neophodno da prvo ispunimo uslove priznanja molbe da bi nam s Allah, dž.š., na nju odazvao, a On se odziva kada hoće i kome hoće.

19.09.2007.

Moja DovaBismillahi Rrahmani Rrahim

Wa salatu wa salamu 'ala sejjidina Muhammedin s.a.v.s.

Astaghfirullah wa etubu ilejh wa Allahumma salli wa sellim 'ala nebijjina Muhammed!

Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.

Najmilostiviji, tebi se utjecem od svoje nestrpljivost, nerazumjevanju i zabludi. Ti si Jedini koji zna, gdje nam je sreca. Pa mene i moju porodicu, uputi na najispravniji put. Allahumma amiin.
Samo Tebi se jadam, samo sa Tobom pricam. Samo sa Tobom djelim sve javno i sve tajno! Samo od Tebe pomoc trazim i samo u Tebe vjerujem, samo tebe obozavam, i vjerujem da je Muhammed s.a.v.s., Tvoj poslijednji Poslanik!
Samo ti mozes moje stanje promjenuti. Pa te molim da to ucinis, da me izvedes iz tmine koja me zadesi i sacuvas vidljivog i nevidljivog svijeta! Zbog Tebe suze pustam, zbog Tebe sam radosna, od tebe strahujem, pa Tebe Najljepsi, Najuzviseniji molim da mi poadris istinsku bogobojaznost! Allahumma amiin ya rabbil alemin.

Dova je naš spas
<< 09/2007 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30


٠•● Nase oruzje ●•٠

٠•● Oni vole Allaha ●•٠
~ Kozaracki kuhar ~
~ Amela ~
~ Amatullah ~
~ Die wahre Religion ~
~ Duaa/Bittgebete ~
~ Islamische Datenbank ~


-> VRIJEME TEČE <-

٠•● Nauka! (Bosanski) ●•٠

٠•● Nauka! (Deutsch) ●•٠

٠•● POUKA ●•٠
Momenti primanja dove

U casnim tekstovima stoji da se dova prima u sledecim vremenima:
-Lejletul kadr
-Mjesec Ramadan
-Dzumanska noc
-Bajramske noci
-Vrijeme zadnje trecine noci
-U vrijeme zore
-U posljednji dzumanski sat
-U vrijeme izmedu ezana i ikameta
-U vrijeme silaska neke nevolje
-Nakon propisanog namaza
-Poslije ucenja Kur`ana
-Prilikom cinjenja sedzde
-Pri spustanju kise
-Prilikom kretanja u borbu na Allahovom putu
-U vrijeme kad je srce cisto
-U vrijeme iftara
-Izmedu podne i ikindije namaza
-U vrijeme putovanja
-U vrijeme teskih okolnosti


BROJAČ POSJETA
24483